16.6.2014

Hodnotenie jarnej ?asti MŠK Žilina U 13

Tréneri Martin Repaský a Michal Molnár bilancujú práve skon?enú jarnú ?as? sezóny.


Hodnotenie jarnej ?asti, MŠK Žilina U 13 ( ro?ník 2001)

 

Martin Repaský, Michal Molnár:

 

Druhú ?as? sezóny sme za?ali 8. januára 2014 a skon?ila 20.6.2014. Po?as sezóny sme sa zú?astnili nieko?kých významných turnajov. Za zmienku stoja turnaje v Jind?ichovom Hradci, v Gdansku (halové turnaje), v Bratislave a Holandsku (11:11). Výkonnos? chlapcov sa zlepšovala s pribúdajúcim po?tom tréningových jednotiek. Po?as jesennej ?asti sme hrali vä?šinou svoju sú?až II. LSŽ (u15). Chceli sme hra? ?ažké zápasy, ktoré chlapcom dajú viac skúseností do budúcna a to sa nám aj podarilo. Každý víkend sme sa snažili zapoji? všetkých zdravých chlapcov do zápasovej ?innosti, riešili sme to skupinovou formou, 1. skupina sa zú?astnila MZ a 2. skupina trénovala alebo odohrala majstrovský zápas za svoju kategóriu, kde je potrebných na zápas minimálne 16 hrá?ov (hrá sa 7+1 x 2). Po?as celej jesennej ?asti chlapci absolvovali každý týžde? 3 špecifické popolud?ajšie tréningové jednotky, kde sme sa zamerali na prácu s loptou. ?alej po?as celej jesennej ?asti chlapci absolvovali každý druhý pondelok gymnastický tréning s pani Horkavou, atletický tréning s pánom Ková?om a vo štvrtok plaváre?. Na špecifických tréningoch sme sa snažili pracova? na zlepšení všetkých parametrov ich individuálnej techniky herných ?inností jednotlivca, koordinácie, hry 1 proti 1 a malým prípravným hrám. Nešpecifické tréningy, ktorých cie?om je zvýši? úrove? všeobecnej prípravy boli a sú zamerané na doplnkové športy (Florbal, Basketbal, Vybíjaná), koordináciu, techniku behu, gymnastické prvky a rôzne plavecké spôsoby. Postupne zara?ujeme do tréningového procesu aj rôzne formy ukazova?iek, kde sa snažíme zlepši? výber miesta a pohyb hrá?a bez lopty. Myslím, si, že v tomto ro?níku je dobrá kostra mužstva, tvorená z domácich chlapcov a sám som zvedavý ako sa budú ?alej vyvíja?. Jarná ?as? bola náro?ná po všetkých stránkach,  preto chcem po?akova? klubu, rodi?om, de?om, vedúcemu mužstva a všetkým ostatným, ktorí pomáhali. Verím, že každý chlapec po?as celej sezóny získal množstvo vedomostí, skúseností a zru?ností, ktoré mu pomôžu nielen v jeho športovom živote, ale aj v jeho osobnostnom raste. Ešte raz všetkým patrí ve?ká v?aka."

 

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 1627 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.