21.9.2006

Milan ?apay: „Všetko je závislé od chlapcov, my tréneri sme tu len ako "odborné poradenstvo". "

Predstavujeme Vám kondi?ného a atletického trénera A tímu, Mgr. Milana ?apaya, PhD.


Milan ?apay: „Všetko je závislé od chlapcov, my tréneri sme tu len ako

                        „odborné poradenstvo“.

 

Aká je Vaša úloha v realiza?nom tíme, ?o všetko pre chlapcov robíte?

V podstate sa starám o ur?itú zložku tréningového procesu a to je kondi?ná príprava, do ktorej spadá rozvoj pohybových schopností, ?i už kondi?ných, koordina?ných at?., aby sa chlapci dobre pohybovali, aby vládali beha?, boli dobre fyzicky pripravení. A ak chceme správne robi? tréningový proces z aspektu kondi?nej prípravy, musíme si robi? aj diagnostiku jednotlivých pohybových schopností. Preto na fotobunke robíme diagnostiku rýchlosti, na jumperi sledujeme odrazové schopnosti, posudzujeme výbušnú silu jednotlivých hrá?ov, pomer rýchlych a pomalých svalových vlákien, odoberáme krvné vzorky, aby sme zistili stupe? únavy po tréningu alebo má to význam i pri získaní spätnej väzby. Ak nasadíme ur?itý tréningový podnet, organizmus potrebuje ur?itý ?as v rámci funk?nej adaptácie na to prispôsobenie sa a preladenie organizmu na vyššiu úrove?, vtedy je dôležité ten ?as organizmu necha?.

Mnoho ?udí si myslí, že ?ím viac sa trénuje, tým sú lepšie výsledky. Ale organizmus tým tréningovým podnetom dostáva ur?itý šok, ale nezlepšuje sa po?as zá?aže, po?as tréningu, ale až po jeho skon?ení a na to je potrebný istý ?as, práve preto sa využívajú tieto poznatky.

?o chlapci robia najneradšej a naopak, ?o robia radi?

Futbalisti ve?mi neradi rozvíjajú vytrvalos?. Kedysi prevládal akýsi strach z rozvoja vytrvalosti a možno to bolo dané tým, že behávalo celé mužstvo spolu, tí najlepší boli vpredu, niektorí zaostávali. A tým, ?o boli vzadu sa ešte pridalo, ke?že zaostávali. Každý hrá? má iné genetické danosti a ?i to môžeme od neho chcie? alebo nechcie?, on má niekde svoj strop. Bu? je niekto mimoriadne rýchly alebo je vytrvalý, pomer svalových vlákien je u každého iný. Takže tí vyhranení šprintéri pri vytrvalosti trpia. Preto je potrebný individuálny prístup, aby niekto netrpel a aj aby niekomu nebolo málo, na to nám slúžia tzv. sporttestery, kde sa nastaví srdcová frekvencia v ur?itom rozsahu a my ich na grafoch môžeme kontrolova?.

Chlapcom nerobí problém posil?ov?a, veci výbušného charakteru, rýchlostno – silové cvi?enia, odrazové cvi?enia – teda skôr tie veci krátke a dynamické, nie dlhé a vytrvalé.

Hrávali ste niekedy futbal?

To Bolo skôr len za žiakov v rodnom Púchove, hrával som aj nohejbal na ve?mi dobrej úrovni a potom ma stiahla atletika. Ja som ale netrénoval v žiackych ?i dorasteneckých kategóriách, až po skon?ení vojenskej služby, kde som bol pri kynológoch a so psami sme ve?a nabehali, som dosahoval ve?mi dobré ?asy v behoch na 800m a 1500m. Takže som 10 rokov strávil práve tu v Žiline, býval som tu za rohom. Bol som druhý na majstrovstvách Slovenska v behu na 800m.

Ako ste sa dostali k futbalu?

Takým spôsobom, že po skon?ení FTVŠ a doktorandského štúdia som sa vrátil domov do Púchova, za?al som robi? atletiku ako atletický tréner, mal som na starosti športové triedy v meste a zárove? ma stiahli volejbalisti, ktorí hrali najvyššiu sú?až, boli majstri republiky a hrávali aj európsku ligu. Potom prišli za mnou futbalisti, že aj oni chcú takú prípravu a robil som pre nich kondi?né tréningy. No a potom ma Franto Kom?acký po jeho pôsobení v Púchove stiahol do Baníka Ostrava. Takže som už vo futbale 7-8 rokov ako atletický resp. kondi?ný tréner.

Bolo ?ažké odís? z Baníka Ostrava? ?ím Vás Žilina presved?ila?

Ja by som to povedal takto, tým, že som tu 10 rokov pôsobil ako atlét, cítim sa tu ako doma. Ale som ve?mi rád, že som bol na Baníku, lebo sa mi môj obzor rozšíril, jednak ?eská liga má svoju kvalitu a aj celý futbalový život ?i už prístup hrá?ov, podmienky, divácke zázemie ... sú v ?echách na vyššej úrovni. Som rád, že som mohol pracova? s takými trénermi ako F. Kom?acký ?i J. Jarabinský a aj neskôr s mladým trénerom Pavlom Hapalom, od každého sa môžete nie?o nau?i? a to Vás obohacuje. Bol som s Baníkom dohodnutý na ?alší rok, ale Žilina je Žilina, som blízko pri svojej rodine, som so svojimi diev?atami, manželkou Gabikou a dcérkami Gabikou a Dominikou.

Ako vnímate skuto?nos?, že Žilina je po polovici jesennej ?asti na ?ele tabu?ky? Bolo to i kvalitnou letnou prípravou?

Je to krásne obdobie, všetci ho spolu prežívame, ale až ke? príde ?ažšie obdobie, preverí sa sila kolektívu. Chlapci pracujú, súvisí to aj s ich uvedomelos?ou, vedia, ?o chcú a sta?í im nazna?i? smer, ktorým sa treba ubera?. Všetko je závislé od nich, my tréneri sme tu len ako „odborné poradenstvo“.

?o o?akávate od troch nasledujúcich domácich zápasov?

Všetci si uvedomujeme, že to bude ?ažké a bodaj by sa podarilo získa? ?o najviac bodov. Možno práve teraz príde to spomínané preverenie...Ale aj keby to nevyšlo, my ur?ite bojujeme ?alej a do konca.

?o robíte, ke? netrénujete? ?o je Vaše hobby?

V poslednom ?ase sa snažím venova? najmä rodine, aj ke? popri individuálnych tréningoch s chlapcami musím trénova? aj sám seba, nemôžem predsa zaostáva?. Ale moje hobby je šport. Od troch rokov lyžujem, dlhé roky som robil karate, potom po vojenskej službe atletiku. Aj moja manželka je športovky?a, ve?mi dobre plávala, robila trojboj. Samozrejme aj obe dcérky sú športovkyne, ve? od mali?ka boli pri mne na tréningoch, majú výborné danosti na šprint i na vytrvalos?, plávajú obe hrávajú aktívne volejbal.

 

 

Aká je Vaša úloha v realiza?nom tíme, ?o všetko pre chlapcov robíte?

V podstate sa starám o ur?itú zložku tréningového procesu a to je kondi?ná príprava, do ktorej spadá rozvoj pohybových schopností, ?i už kondi?ných, koordina?ných at?., aby sa chlapci dobre pohybovali, aby vládali beha?, boli dobre fyzicky pripravení. A ak chceme správne robi? tréningový proces z aspektu kondi?nej prípravy, musíme si robi? aj diagnostiku jednotlivých pohybových schopností. Preto na fotobunke robíme diagnostiku rýchlosti, na jumperi sledujeme odrazové schopnosti, posudzujeme výbušnú silu jednotlivých hrá?ov, pomer rýchlych a pomalých svalových vlákien, odoberáme krvné vzorky, aby sme zistili stupe? únavy po tréningu alebo má to význam i pri získaní spätnej väzby. Ak nasadíme ur?itý tréningový podnet, organizmus potrebuje ur?itý ?as v rámci funk?nej adaptácie na to prispôsobenie sa a preladenie organizmu na vyššiu úrove?, vtedy je dôležité ten ?as organizmu necha?.

Mnoho ?udí si myslí, že ?ím viac sa trénuje, tým sú lepšie výsledky. Ale organizmus tým tréningovým podnetom dostáva ur?itý šok, ale nezlepšuje sa po?as zá?aže, po?as tréningu, ale až po jeho skon?ení a na to je potrebný istý ?as, práve preto sa využívajú tieto poznatky.

?o chlapci robia najneradšej a naopak, ?o robia radi?

Futbalisti ve?mi neradi rozvíjajú vytrvalos?. Kedysi prevládal akýsi strach z rozvoja vytrvalosti a možno to bolo dané tým, že behávalo celé mužstvo spolu, tí najlepší boli vpredu, niektorí zaostávali. A tým, ?o boli vzadu sa ešte pridalo, ke?že zaostávali. Každý hrá? má iné genetické danosti a ?i to môžeme od neho chcie? alebo nechcie?, on má niekde svoj strop. Bu? je niekto mimoriadne rýchly alebo je vytrvalý, pomer svalových vlákien je u každého iný. Takže tí vyhranení šprintéri pri vytrvalosti trpia. Preto je potrebný individuálny prístup, aby niekto netrpel a aj aby niekomu nebolo málo, na to nám slúžia tzv. sporttestery, kde sa nastaví srdcová frekvencia v ur?itom rozsahu a my ich na grafoch môžeme kontrolova?.

Chlapcom nerobí problém posil?ov?a, veci výbušného charakteru, rýchlostno – silové cvi?enia, odrazové cvi?enia – teda skôr tie veci krátke a dynamické, nie dlhé a vytrvalé.

Hrávali ste niekedy futbal?

To Bolo skôr len za žiakov v rodnom Púchove, hrával som aj nohejbal na ve?mi dobrej úrovni a potom ma stiahla atletika. Ja som ale netrénoval v žiackych ?i dorasteneckých kategóriách, až po skon?ení vojenskej služby, kde som bol pri kynológoch a so psami sme ve?a nabehali, som dosahoval ve?mi dobré ?asy v behoch na 800m a 1500m. Takže som 10 rokov strávil práve tu v Žiline, býval som tu za rohom. Bol som druhý na majstrovstvách Slovenska v behu na 800m.

Ako ste sa dostali k futbalu?

Takým spôsobom, že po skon?ení FTVŠ a doktorandského štúdia som sa vrátil domov do Púchova, za?al som robi? atletiku ako atletický tréner, mal som na starosti športové triedy v meste a zárove? ma stiahli volejbalisti, ktorí hrali najvyššiu sú?až, boli majstri republiky a hrávali aj európsku ligu. Potom prišli za mnou futbalisti, že aj oni chcú takú prípravu a robil som pre nich kondi?né tréningy. No a potom ma Franto Kom?acký po jeho pôsobení v Púchove stiahol do Baníka Ostrava. Takže som už vo futbale 7-8 rokov ako atletický resp. kondi?ný tréner.

Bolo ?ažké odís? z Baníka Ostrava? ?ím Vás Žilina presved?ila?

Ja by som to povedal takto, tým, že som tu 10 rokov pôsobil ako atlét, cítim sa tu ako doma. Ale som ve?mi rád, že som bol na Baníku, lebo sa mi môj obzor rozšíril, jednak ?eská liga má svoju kvalitu a aj celý futbalový život ?i už prístup hrá?ov, podmienky, divácke zázemie ... sú v ?echách na vyššej úrovni. Som rád, že som mohol pracova? s takými trénermi ako F. Kom?acký ?i J. Jarabinský a aj neskôr s mladým trénerom Pavlom Hapalom, od každého sa môžete nie?o nau?i? a to Vás obohacuje. Bol som s Baníkom dohodnutý na ?alší rok, ale Žilina je Žilina, som blízko pri svojej rodine, som so svojimi diev?atami, manželkou Gabikou a dcérkami Gabikou a Dominikou.

Ako vnímate skuto?nos?, že Žilina je po polovici jesennej ?asti na ?ele tabu?ky? Bolo to i kvalitnou letnou prípravou?

Je to krásne obdobie, všetci ho spolu prežívame, ale až ke? príde ?ažšie obdobie, preverí sa sila kolektívu. Chlapci pracujú, súvisí to aj s ich uvedomelos?ou, vedia, ?o chcú a sta?í im nazna?i? smer, ktorým sa treba ubera?. Všetko je závislé od nich, my tréneri sme tu len ako „odborné poradenstvo“.

?o o?akávate od troch nasledujúcich domácich zápasov?

Všetci si uvedomujeme, že to bude ?ažké a bodaj by sa podarilo získa? ?o najviac bodov. Možno práve teraz príde to spomínané preverenie...Ale aj keby to nevyšlo, my ur?ite bojujeme ?alej a do konca.

?o robíte, ke? netrénujete? ?o je Vaše hobby?

V poslednom ?ase sa snažím venova? najmä rodine, aj ke? popri individuálnych tréningoch s chlapcami musím trénova? aj sám seba, nemôžem predsa zaostáva?. Ale moje hobby je šport. Od troch rokov lyžujem, dlhé roky som robil karate, potom po vojenskej službe atletiku. Aj moja manželka je športovky?a, ve?mi dobre plávala, robila trojboj. Samozrejme aj obe dcérky sú športovkyne, ve? od mali?ka boli pri mne na tréningoch, majú výborné danosti na šprint i na vytrvalos?, plávajú obe hrávajú aktívne volejbal.

 

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 1588 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.